תקנון האתר

תקנון האתר yrgolan.co.il

כללי

 1. אתר  www.yrgolan.co.il (להלן: "האתר") הינו אתר אינטרנט בבעלות חברת י.ר. גולן - פינות אוכל (1988) בע"מ, (להלן :"החברה"). החברה מנהלת את האתר, במסגרתו מופעלת חנות  וירטואלית לציבור הגולשים בישראל. כל שימוש ו/או גלישה ו/או רכישה באתר ייעשו אך ורק על פי ההוראות המפורטות בתקנון זה ובמקומות אחרים באתר.

 2. כל האמור בתקנון זה מתייחס ומופנה לשני המגדרים, זכר ונקבה, וככל שנכתב בלשון זכר, נכתב כך מטעמי נוחות בלבד.

 1. השימוש באתר יעשה על ידי כל גולש, בין שהוא משתמש רשום ובין אם לאו, בכפוף לתנאי השימוש של האתר , כפי שנקבעו בתקנון זה (להלן: "התנאים"). אנא קראו את התקנון בעיון רב, שכן השימוש באתר מהווה הסכמתכם לכלל האמור בו. כמו כן התקנון יחול על כל שימוש שיעשה על ידכם באתר ויהווה את הבסיס המשפטי לכל דיון בינכם ובין החברה, לרבות כל מי מטעמם.

 

פרשנות

 1. פרשנות מונחים בתקנון:

  1. המונח "החברה" כולל את החברה, מנהליה, עובדיה, שלוחיה, מפעיליה,  וכל אדם ו/או תאגיד אחר המשתתף במישרין או בעקיפין בהפעלת האתר, לרבות כל  שלוחיו.

  2. האמור בלשון זכר מתכוון גם ללשון נקבה, ולהיפך.

  3. האמור בלשון יחיד מתכוון גם ללשון רבים, ולהיפך.

  4. הגדרות נוספות יפורטו ביתר הסעיפים.

 1. כותרות הסעיפים הינן לנוחות הצדדים ולא יעשה בהן שימוש לשם פרשנות ההסכם ותניותיו.

 

שינויים ועדכונים

 1. החברה שומרת לעצמה את הזכות לעדכן מעת לעת את התקנון ללא צורך במתן הודעה מוקדמת ועל ציבור הגולשים להתעדכן עצמאית בשינויים אלה, בפרט לפני כל רכישה באתר.

 1. החברה שומרת לעצמה את הזכות לעדכן ולשנות את האתר, מבנהו, עיצובו ושירותיו, כולל היקפם וזמינותם,  ללא צורך במתן הודעה מוקדמת. לא תהיה למשתמש כל טענה ו/או תביעה נגד החברה, בגין שינויים אלו ו/או תקלות אשר עלולות להתרחש תוך כדי ביצועם.

 1. באתר עשויים להופיע קישורים (links) לאתרים אחרים, ישראליים ו/או זרים; החברה אינה אחראית לשירותים באתרים אחרים מכל בחינה שהיא וגם לא על כל פגיעה ברגשות  המשתמשים. הימצאות הקישור באתר אינה המלצה לבקר בו, אלא אם כן מצוין כך במפורש באתר.

קניין רוחני

 1. זכויות היוצרים באתר וכל הרכיבים בו, לרבות שם האתר, התוכנות והמידע המאוחסן בו, תוכנות העזר המשמשות להפעלתו, סימני המסחר, העיצוב, הטקסטים, הסמלים, התמונות וכל מידע אחר, שייכים להחברה או לצדדים שלישיים, כגון יצרנים, אשר אחסנו את המידע בו וזאת בין אם נכללה ביחס למידע ספציפי הודעת זכויות יוצרים ובין אם לאו. חל איסור לעשות כל שימוש ברכיבים אלה, לרבות העתקה, שיכפול, הפצה, הצגה, תרגום, יצירה נגזרת, העמדה לרשות הציבור, מסירה לצד שלישי ו/או כל שימוש אחר בלא הסכמה מהחברה, מראש ובכתב.

 1. כמו כן, חלים האחסורים הבאים:

  1. אסור לעשות כל שימוש מסחרי בנתונים המתפרסמים באתר, בבסיס הנתונים של  האתר, ברשימות המוצרים המופיעים בו או בפרטים אחרים המתפרסמים באתר ללא קבלת הסכמת החברה מראש ובכתב.

  2. אסור להשתמש בנתונים כלשהם המתפרסמים באתר לצורך הצגתם באתר אינטרנט או בשירות אחר כלשהו, ללא קבלת הסכמת החברה, מראש ובכתב. בכלל זה אסור לאסוף נתונים מן האתר באמצעות מנועי "עכביש" או תוכנות אחרות, ו/או להפיץ נתונים כאלה ברבים באופן מסחרי או במסגרת מסחרית.

  3. אסור להציג את האתר בתוך מסגרת (Frame), גלויה או סמויה. אולם, מותר לקשר לעמודים המצויים בתוכו ולשתפם ברשתות חברתיות.

  4. אסור להציג את האתר בעיצוב או ממשק גרפי שונה מזה שעיצבה לו החברה, אלא בכפוף לקבלת הסכמתה לכך מראש ובכתב.

 

השימוש באתר

 1. כל המשתמש באתר מצהיר כי הינו מודע לתקנון האתר, לרבות לכללי השימוש באתר, קרא, הבין ומקבל אותו במלואו וכי  לא תהא לו ו/או למי מטעמו, כל טענה ו/או תביעה כנגד החברה, מלבד טענות הקשורות בהפרת התחייבויות ההחברה על פי התקנון.

 1. החברה שומרת לעצמה את הזכות שלא לאפשר כניסה לאתר ו/או רכישה בו למי שיפר את  הוראות התקנון ו/או יעשה שימוש בלתי ראוי באתר, או בכל תוכן המופיע באתר.

 1. כל אדם ו/או תאגיד רשאי לבצע רכישה באתר, בהתקיים במצטבר, כל אחד מהתנאים המפורטים להלן:

  1. המבצע פעולה באתר הינו תושב ישראל שגילו מעל 18 שנים, בעל תעודת זהות ישראלית תקפה, או תאגיד המאוגד כדין בישראל.

  2. המבצע פעולה באתר הינו בעל כרטיס אשראי תקף, השייך לאחת מחברות כרטיסי האשראי   הפועלות בישראל ואשר הונפק בישראל, או בעל חשבון פעיל באתר העברת התשלומים paypal.com ,  או באפשרותו לבצע תשלום דרך מערכת סילקה אינטרנטית שאושרה במפורש מראש על ידי ההחברה.

  3. המבצע פעולה באתר הינו בעל שליטה על תא דואר אלקטרוני תקין, נגיש ופעיל באינטרנט.

  4. מבלי לגרוע מן האמור לעיל, תנאי מוקדם לאישור פעולה באתר של משתמש באתר הוא אישור של חברת כרטיסי האשראי, אשר דרכה התחייב המשתמש באתר לבצע את הרכישה, לעסקת הרכישה עליה התחייב.

  5. המבצע פעולה באתר יציית להוראות תקנון זה במלואן ולהוראת כל דין במסגרת שימושו באתר.

  6. על אף כל האמור לעיל,  החברה רשאית שלא לאפשר לכל אדם ו/או תאגיד ו/או לכל קבוצה של בני אדם, את השימוש באתר, בין אם אושר שימוש כזה בעבר או לא,  לפי שיקול דעתה הבלעדי, ללא חובה ליתן הנמקה ו/או הודעה מראש.

  7. הרכישה היא לצרכים אישיים או עיסקיים של המשתמש ואינה לצרכי מכירה ו/או החקרה ו/או השכרה לצדדים שלישיים.

 

הצהרות החברה, האחריות והגבלתה

 1. החברה לא תהיה אחראית ולא תישא בכל נזק ישיר, עקיף, תוצאתי או מיוחד שייגרם למשתמש או לצד שלישי, כתוצאה משימוש באתר או מרכישה באמצעותו, שלא על פי תקנון זה, תהא עילת התביעה אשר תהא, לרבות הפסד הכנסה ו/או מניעת רווח שיגרמו מכל סיבה שהיא; החברה שומרת לעצמה את הזכות לבטל את הרכישה  בהודעה בכתב למבצע הפעולה.

 1. השירות באתר ניתן כמו שהוא ("AS IS"). מבצע הפעולה מוותר על כל טענה ו/או תביעה ו/או דרישה כלפי החברה  בגין תכונות השירות, יכולותיו, מגבלותיו או התאמתו לצרכיו ולדרישותיו.  

 1. החברה מציעה למכירה באמצעות האתר מוצרים חדשים ותקינים, אלא אם צויין אחרת בדף המוצר. החברה תהיה אחראית להחליף מוצר שהגיע ללקוח כשהוא פגום. היה וסופק מוצר פגום, מבצע הפעולה זכאי לדרוש את החלפתו או את החזרת מלוא התשלום בעדו. החברה תישא הבאחריות לתקינות המוצר במשך 12 חודשים ממועד ההספקה, אלא אם צויין אחרת בדף המוצר.

 

 1. לגבי מוצרים מיובאים ו/או מיוצרים ע"י ספקים:

 1. חלק מהמוצרים המוצעים באתר הנם מיובאים ו/או מיוצרים על ידי ספקים של החברה. כל מידע ומיצג המוצג באתר לגבי המוצרים המיובאים ו/או המיוצרים על ידי ספקים נמסרו ע”י היבואנים ו/או הספקים ונמצאים באחריותם הבלעדית והמלאה של האחרונים. האחריות על טיבם של המוצרים המיובאים /או המיוצרים ע"י ספקים חלה על היבואנים ו/או  היצרנים ו/או שלו עפ"י הדין. כל המידע המופיע באתר, לרבות הצעות מסחריות ו/או פרסום של צד שלישי, לגבי המוצרים השונים, ובכלל (להלן: "המידע"), הינו מידע כללי בלבד. אין לראות במידע המופיע באתר משום מידע מקצועי או המלצה לרכוש מוצר. לפני רכישת כל מוצר ו/או לפני כל שימוש במוצר שנרכש באתר, יש להתייעץ במומחה או בגורם מקצועי אחר. לפני השימוש הראשון במוצר, חובה לעיין בעלון הצרכן של המוצר ויש לפעול רק על - פי ההנחיות שבו. אין לראות במידע המופיע באתר משום הבטחה לתוצאה כלשהי ו/או אחריות לאופן הפעולה של המוצרים הנמכרים בו.  נתוני המוצרים המוצעים למכירה באתר הם כפי שנמסרו להחברה על ידי היבואנים ו/או הספקים והם באחריותם הבלעדית. החברה לא תיהיה אחראית לתוכנם ונכונותם של נתונים אלה.

 2. החברה  אינה נושאת  בכל אחריות לטיב המוצרים, לתכונותיהם, ו/או לכל מצג שנעשה באתר המכירות בכל הנוגע לפרטים האמורים. האחריות המלאה והבלעדית בכל האחריות הבלעדית למוצרים,  לאיכותם, לטיבם, לעמידותם ולתכולתם, לרבות הוראות הפעלה בשפה העברית, חלה על הספקים ובהתאם לתנאים המופיעים על תעודת האחריות שמצורפת אליהם. הספקים לקחו על עצמם את כל החובות המוטלות על "עוסק" על פי חוק הגנת הצרכן, תשמ"א - 1981 והתקנות שהוצאו מכוחו.

לגבי מוצרים מתצוגה או עודפים: החברה עשויה להמציע למכירה מוצרים מתצוגה או עודפים. מוצרים אלה מוצעים למכירה כפי שהם ביום המכירה  (“AS IS”).

 

 1. לגבי כל המוצרים: בנוסף על כך, החברה לא תהיה אחראית ל:

 1. הרכבתם ו/או התקנתם של מוצרים שנרכשו באתר ואחריות זו תחול על מבצע הפעולה בלבד ועל חשבונו, אלא אם כן, רכש שרתי הובלה והרכבה מהחברה או באמצעותה. כמו כן, הרוכש או כל מי שבא במקומו יהיה אחראי באופן בלעדי לתחזוקתו ולשירות הנדרש למוצר הנרכש על ידו , אלא אם כן הוסכם אחרת, בכתב.

 2. מדידות שבוצעו על ידי מבצע הפועולה או מטעמו. הלקוח מוותר על כל טענה של אי התאמת המוצר, כאשר אי ההתאמה נובעת ממדידה לקויה שבוצעה על ידו או מטעמו.

 1. אחריות החברה למוצרים הנמכרים מוגבלת לגובה עלות המוצר ללקוח בלבד.

 1. החברה לא תהיה אחראית לשום נזק, ישיר או עקיף, אשר ייגרם למשתמש ו/או לכל צד שלישי כתוצאה מהסתמכות על מידע המופיע באתר ו/או בקישורים לאתרים אחרים ו/או כל מקור מידע  פנימי/חיצוני אחר ו/או הנובע משימוש  במוצרים שלא בהתאם להוראות היצרן ו/או היבואן או בניגוד אליהן.

 

 1. החברה לא תישא באחריות כלשהי ל:

 1. הפרעות, תקלות, זמני תגובה, נגיפי מחשב ורשת, וירוסים, תוכנות זדוניות, פגמים בתוכנה ("באגים") נפילות ותקלות ברשתות החשמל, התקשורת, או כל גורם אחר אשר עלול להפריע או לפגום בשירותי האתר ו/או לגרום נזקים כלשהם.

 1. נזקים אשר ייגרמו למערכת המחשב ו/או לתשתיות של המשתמש, אובדן מידע, או כל נזק אחר הנובעים משימוש באתר.

 

 1. מכירה ורכישה באתר

החברה אינה מתחייבת שכל המוצרים המצעים על ידה למכירה, ובפרט מוצרים לפי הזמנה מיוחדת, יימכרו גם באתר החברה. לדכישת מוצרים מסוג זה, יש ליצור קשר טלפוני עם החברה.

הליך הרכישה באתר כולל את השלבים הבאים:

22.1הרשמה לאתר,

22.2גלישה לדפי המוצרים, סימון המוצרים המבוקשים,

22.3ביצוע התשלום.

להלן פירוט הפעולות:

 

הרשמה לאתר

 1. במסגרת ביצוע פעולות באתר, יהיה על כל לקוח או על הפועל מטעמו או בשליחותו של לקוח, להקליד פרטים שונים כמצוין וכאמור לעיל, ומסירתם הינה תנאי לרכישת המוצרים המוצעים למכירה באתר, אולם מסירתם אינה מחויבת על פי חוק. חובה על הלקוח למסור מידע מדויק, מלא ומעודכן. החברה שומרת על זכותה לפעול לפי שיקול דעתה הבלעדי במקרה של הפרת התחייבות זו, לרבות בדרך של ביטול חד- צדדי של המנוי או הגבלתו ו/או ביטול המכירה ואו הגשת דרישה ו/או תביעה לכל סעד משפטי שתראה לנכון.מילוי הפרטים מעיד על ההסכמה של הלקוח למסירתם.

 

 1. משתמש המבקש להירשם כמנוי יידרש, כחלק מתהליך הרישום, לבחור סיסמא ושם משתמש. חל איסור מוחלט לבחור או להשתמש בשם משתמש של אדם או תאגיד אחר באופן העלול להטעות או בכוונה להתחזות אליו. החברה שומרים לעצמם את הזכות, במסגרת שיקול דעתם הבלעדי, שלא לאשר שם משתמש אשר הם סבורים כי הינו בלתי חוקי, לא הולם, עלול להטעות או לפוגע.

 

 1. המשתמש יהיה אחראי לשמירת סודיות סיסמתו, וישא באחריות לכל שימוש אשר ייעשה בסיסמא, אף אם נעשה ללא אישור. המשתמש לא ירשה העברת הסיסמה לצד ג' או שימוש מקביל בסיסמה שלא במסגרת מכסת השימוש שהוגדרה לכל משתמש. (מכסת המשתמש היא אחד, כל עוד לא אישרה החברה אחרת, מראש ובכתב).  באחריות המשתמש לדווח לאתר בדוא"ל על אודות כל שימוש או חשד לשימוש לא מאושר במנוי ועל כל הפרת אבטחה אשר ידועה לו כולל אובדן, גניבה, או הפצת סיסמא ללא אישור. החברה לא תישא באחריות לנזקים אשר ייגרמו במישרין או בעקיפין למשתמש, כתוצאה משימוש לא מאושר במנוי.

 

 1. גלישה לדפי מוצרים, סימון הבחירה ושיטת המכירה באתר:

  1. עבור כל מוצר המוצע למכירה מוצג "דף מכירה". דף המכירה  יכלול את שם המוצר המוצע למכירה, מחיר היחידה, תאור המוצר, תנאיי האחריות, מחיר ההובלה ו/או ההרכבה ואת המחיר הכולל.
במידת האפשר, הדף יכלול גם תמונה להמחשה ומפרט ו/או נתונים לגבי המוצר ואת האפשרויות לבחור צבעים או גוונים. כמו כן יצויין מועד האספקה האפשרי.

  2. מבצע הפעולה רשאי לרכוש מוצר או מספר מוצרים מתוך דפי המכירה של האתר על ידי הקלדה במקום המיועד לכך, באתר. לשם כך, הוא יסמן את המוצרים הנבחרים, את הצבעים ו/או הגוונים הנבחרים ואת הכמות המבוקשת מכל מוצר, על ידי הקלדה באתר.

  3. עיסקת מכירה תתגבש רק לאחר אישור האתר, שיופיע על המסך בציוד הקצה של מבצע הפעולה ויישלח לתיבת הדוא"ל המעודכן שמבצע הפעולה מסר לאתר.

 

 1. ביצוע התשלום: עם סיום בחירת הפריטים, מבצע הפעולה ילחץ לחיצה על הלחצן הוירטואלי/הקישור: "לקופה". בדף הקופה הגולש יבחר כתובת למשלוח, סוג משלוח (איסוף עצמי,  הובלא ו/או הרכבה ע"י מובילים) ויוכל להוסיף הערות. לאחר ביצוע ההזמנה על ידי לחיצה על הלחצן הוירטואלי "בצע קניה" , מבצע הפעולה יועבר לדף התשלום בשרת המאובטח של חברת הסליקה, יקליד את הפרטים של כרטיס האשראי ותתבצע סליקת תשלום באמצעות חברת סליקה חיצונית, בשרת מאובטח על פי התקן  PCI DSS.

 

 1. אישור העיסקה

 

 1. מיד לאחר ביצוע ההזמנה תבצע החנות בדיקה של פרטי כרטיס האשראי ועם אישור ההזמנה ע”י חברות כרטיסי האשראי. 

29.2חל מניין ספירת הימים באשר למועדי המשלוח ממועד אישור העסקה ע”י חברות כרטיסי האשראי.

29.3במקרה בו לא אושרה העסקה ע”י חברות האשראי יקבל מבצע הפעולה הודעה מתאימה. לא פעל מבצע הפעולה להסדרת אישור העסקה תוך 7 ימים ממועד קבלת ההודעה על אי אישור העסקה ע”י חברות האשראי , יראו החנות ו/או הספקים את העיסקה כמבוטלת

 

תנאים נוספים:

 1. המוצרים באתר אינם מוצעים למכירה סיטונאית וכל האמור בסעיף זה יחול על מכירות ללקוח המוגדר כ"צרכן" כמשמעותו של מונח זה, בסעיף 1 לחוק הגנת הצרכן, תשמ"א – 1981, (קרי: "צרכן" – מי שקונה נכס או מקבל שירות מעוסק במהלך עיסוקו לשימוש שעיקרו אישי, ביתי או משפחתי);  הוראות סעיף זה לא יחול על לקוח סיטונאי ו/או כל לקוח שאינו "צרכן".

 

 1. כל המחירים המופיעים באתר כוללים את מחיר המוצר ואת המע"מ החל כדין. יובהר כי עלות ההובלה ו/או ההרכבה בהם מחויב הלקוח, כוללים בין היתר את עלות אריזת המוצר, אחריות וביטוח המוצר בעת המשלוח וכן ביצוע  ההובלה /או ההרכבה בפועל, ויתווספו למחיר המוצר, אם מבצע הפעולה יזמין שירותי הובלה ו/או הרכבה מהחברה. במקרה של החזרת המוצר, דמי ההובלה ו/או ההרכבה לא יוחזרו.

 

 1. החברה רשאית להפסיק את התוקף של מבצעים בכל זמן, ללא הודעה מוקדמת.

 

 1. רישומי מחשב ועיבוד הנתונים של החברה, יהוו ראיה לכאורה לאמור בהן.

 

 1. התמונות המוצגות באתר הינן להמחשה בלבד. לעיתים יתכנו הפרשי גוונים בין תצלומי המוצרים המתפרסמים באתר לבין הגוונים המדויקים של המוצרים כפי שיסופקו בפועל. המוצרים באתר מוצגים בתום לב ואין בהצגתם באתר משום המלצה ו/או הבעת דעה מצד האתר  לגבי אופיים של המוצרים, תכונותיהם, טיבם, וכיו"ב.

 

34.החלפת מוצרים:

34.1החברה תחליף כל מוצר פגום או שנמסר ללקוח שהוא "צרכן" או תחזיר את תמורתו, בהתאם לכל תנאי ההחזר אשר יפורטו להלן:

 1. המוצר הוחזר תוך 14 יום.מיום קבלתו.

34.1.2המוצר הוחזר באריזתו המקורית מבלי שנעשה בו כל שימוש, מבלי שהורבכ ו/או פורק.

  1. המוצר יוחזר בשירות מובילים שהוזמן דרך החברה או בהובלה עצמית ע"י הלקוח לכתובת ממנה נאסף: רח' גולומב 64, תל אביב. (או כל כתובת אחרת שתבר)

  2. שמו ופרטיו המלאים של הלקוח ומספר ההזמנה או החשבונית יצורפו למוצר. הלקוח יתיר להחברה להעביר את שמו וכתובתו ליצרן או היבואן של המוצר.

 1. במקרה שהחזרת המוצר תבוצע על ידי מובילים של החברה, הלקוח יחויב בדמי החזרה.

 2. במקרה של החזרת מוצר כאמור לעיל, החברה זכאית לחייב את הלקוח בסך של 100 ש"ח או ב 5% ממחיר המוצר, לפי הנמוך מבין השניים.

 3. במקרה בו המוצר סופג כשהוא פגום או לא  תקין, לא יחויב הלקוח בדמי הובלה, אריזה, דמי החזרה או דמי טיפול.

 4. במקרה של מכירת מוצר מתצוגה או עודפים, הלקוח אינו רשאי להחליפו או לבטל את העיסקה אך זאת ללקוח שמורה הזכות לבדוק את המוצר לפני הוצאתו להובלה ממחסני החברה.

 5. כל האמור בסעיף 35 לעיל, לרבות סעיפי המשנה שלו, לא יחול על מוצר שיוצר במיוחד במיוחד עבור הצרכן.ביטול מכירה על ידי החברה

 1. החברה רשאית לבטל את המכירה, במקרית הבאים:

 1. אם תחול טעות בהקלדה, בתיאור המוצר, בזמינותו במלאי, במחירו, בתנאי התשלום, בתמונת  המוצר או בכל תוכן הקלדה אחר או העלאה לאתר, או בקבלת הנתונים מהלקוח, ו/או אם התגלה כי ארעה תקלה בתקשורת ו/או בעיה טכנית אשר מנעה מהגולשים באתר להראות את הנתונים המוצגים באתר באופן משובש ו/או מוטעה.

 2. כוח עליון , פעולת מלחמה, איבה, טרור, אסון טבע ו/או כל דבר אחר אשר ימנע המשך ביצוע מכירה תקין.

 3. אזל המוצר מהמלאי לאחר שהתבצעה מכירה

 4. .

 1. החברה רשאית לבטל את המכירה בהתאים לאמור בסעיף 36, מבלי שיהיה בכך כדי לחייבה בתשלום פיצוי לרוכש, אך החברה תהיה  חייבת להודיע לו, לכתובת הדוא"ל או לטלפון שמסר לאתר, תוך שלושה ימי עסקים מיום מסירת ההזמנה לאתר, את דבר הביטול ואת הסיבות לביטול. בכל מקרה של ביטול המכירה על ידה, החברה רשאית להציע מוצר חלופי שווה ערך, והלקוח רשאי לקבלה או לדחותה, תוך שלושה ימי עסקים. אי מתן תשובה במשך שלושה ימי עסקים תביא לפקיעת ההצעה.

 

שמירה על פרטיות המשתמש (מדיניות פרטיות)

 1. החברה נוקטת באמצעי זהירות מקובלים על מנת לשמור, ככל האפשר, על סודיות המידע. כל העברה של מספר כרטיס אשראי מהאתר נעשית באופן מוצפן באמצעות חברת סליקה חיצונית, בשרת מאובטח על פי התקן  PCI DSS, אך יתכנו מקרים שאינם בשליטתה ו/או הנובעים מכח עליון, החברה לא תהיה אחראית לכל נזק מכל סוג שהוא, עקיף או ישיר, שייגרם למשתמש ו/או למי מטעמו אם מידע זה יאבד, או אם יעשה בו שימוש לא מורשה.

 

 1. החברה  לא תעביר את פרטי מבצע הפעולה לאף גורם אחר זולת למובילים וזאת רק על מנת להשלים את פעולות הרכישה והאספקה.

 

 1. החברה מתחייבת שלא לעשות כל שימוש במידע ללא הרשאת המשתמש, אלא אם כן הדבר נדרש עפ"י דין או כדי למנוע שימוש לרעה.

 

 1. החברה לא תהיה אחראית לכל נזק מכל סוג שהוא , עקיף או ישיר שייגרם למבצע הפעולה או לצד שלישי , אם המידע יאבד או יגיע לגורם לא מורשה ו/או יעשה בו שימוש שלא בהרשאה. 1. המידע שיוזן לאתר, ישמש בין השאר לשליחת דואר אלקטרוני מידי פעם בנוגע למבצעים מיוחדים או עדכונים באתר. משתמש שאינו מסכים לקבלת דואר אלקטרוני כאמור, חייב  לפנות בהודעה לכתובת הדא"ל של ההאתר, לצורך מחיקת כתובתו ממאגר מקבלי הדואר האלקטרוני כאמור, או לעדכן את הגדרתו באתר, בהתאם. משלוח הדוא"ל למשתמש יופסק תוך שלושה ימי עסקים מקבלת הודעתו הנ"ל.

 

 1. האתר משתמש בתכנולוגיית “cookies”(להלן: "עוגיות"). "עוגיות" הינן קבצי טקסט קטנים אשר נשלחים על ידי האתר, באמצעות הדפדפן של המשתמש, אל ציוד הקצה שלו. העוגיות אינן מכילות מידע שמזה את המשתמש באופן אישי. השימוש בעוגיות יאפשר לאתר לספק שירות מהיר ויעיל ויחסוך מהמשתמש את הצורך להזין את פרטיו האישיים פעם נוספת. בנוסף כל משתמש יכול לכוון את תוכנת הדפדפן שלו כך שתסרב לקבל אותן. אם למשתמש לא ידוע כיצד לעשות זאת, עליו להתייעץ בטכנאי מחשבים.

 

אספקת המוצרים

 1. אספקת המוצרים תתבצע בשטח מדינת ישראל (ובשטחי רמת הגולן  ויהודה ושומרון)  למען שמסר הלקוח ו/או לכל מקום ו/או בכל דרך שהיא שתתואם עם הלקוח, בהתאם לבחירת הלקוח בעט ההזמנה. אספקת המוצרים תבוצע בהתאם לנהלי המוביל, ועל אחריותו.

 

 1. אספקת המוצרים תבוצע בהתאם לבחירת הלקוח, בעט ביצוע ההזמנה. הלקוח רשאי לבחור אחת מבין האפשרויות הבאות:

 1. בחירת איסוף עצמי: שלושה ימי עסקים לאחר אישור ההזמנה, הלקוח יגיע למחסני החברה (_____________) כשבידיו תעודת זהות של הלקוח, (ובמקרה של לקוח שהוא תאגיד, בהצגת ייפי כח חתום בחותמת וחתימות התאגיד) בשעות הפעילות שיירשמו באישור ההזמנה.  

 2. בחירה בשירות הובלה ו/או הרכבה:  המוצר יישלח באמצעות מוביל עד למען הלקוח ויורכב ע"י המוביל בתיאום עם הלקוח (בשעות החלוקה של המוביל).

 

 1. תנאיי האספקה:

 1. החברה לא תישא בשום אחריות לתקלה ו/או לאיחור ו/או לנזק מסוג כלשהו, שיגרם בהובלה  שתבוצע באמצעות מוביל והלקוח מצהיר ומאשר כי הוא מוותר על כל טענה ודרישה בעניין זה, היות ויוכל להפנות כל טענה או דרישה למוביל ו/או למבטח ההובלה.

 2. במקרה שהמוצרים יחזרו לספקים, עקב מסירת פרטים לא נכונים שמסר הלקוח לאתר, הלקוח יחויב בתשלום בגין דמי ההובלה וטיפול.

 3. במקרה של הובלה חריגה, על פי שיקול דעתם הבלעדי של החברה ו/או המובילים או מי מטעמם, כגון הובלה שלא ניתן לבצעה באמצעות מדרגות או מעלית, הובלה שנדרש מכשור מיוחד/מנוף ), תחול כל עלות ההובלה, על הלקוח.

46.4במקרה של צורך בהרמת המוצר מעל קומה שלישית ללא מעלית תהיה או מעלית קטנה, עשויה לחול תוספת עלות לכל קומה, בהתאם למחירון חברת ההובלה.

46.5אספקת המוצרים באמצעות חברת הובלה תתבצע בהתאם לתנאי האספקה של חברת ההובלה ובכפוף לרשימת היישובים מתבצעות הובלות. באזורים המוגבלים לגישה מבחינה ביטחונית, החברה תיהיה רשאית לא לספק שירותי הובלה והרכבה.

46.6הישובים שבאיזורים דרום מערד עד אילת, רמת הגולן ובקעת הירדן, מעבר לקו הירוק יחשבו יישובים מרוחקים. מחירי ההובלה וזמני האספקה  יהיו בהתאם.

46.7במידה ואין ביכולתה של חברת ההובלה לבצע את המשלוח עד לבית הלקוח מכל סיבה שהיא, לרבות בשל תנאי מזג אוויר ו/או מצב של סיכון בטחוני, יובהר העניין ללקוח על ידי החברה. החברה תשתדל למצוא פתרון מקובל על הלקוח.

46.8בכל מקרה, אספקת המוצרים באמצעות מובילים תתבצע בהתאם לתנאי האספקה של חברת ההובלה. החברה לא תישא בכל אחריות לעיכובים באספקת המוצרים כתוצאה מאירועים שאינם בשליטתה, כדוגמת שביתות או השבתות, תקלות במערכת המחשוב או במערכות הטלפונים ו/או מערכות תקשורת, תקלות בשירות הדואר האלקטרוני, כוח עליון, מלחמה, פעולת איבה, טרור, אסון טבע וכד'.  במקרים אלה רשאית הספק להודיע על ביטול הרכישה, כולה או חלקה, ולבטל את חיובו של מבצע הפעולה.

 

הדין החל ומקום השיפוט

 1. על תקנון זה ועל כל עניין הקשור בשימוש באתר זה יחול הדין הישראלי וסמכות השיפוט בכל דבר ועניין הקשורים אליו ו/או נובעים ממנו מוקנית לבית המשפט המוסמך במחוז תל אביב, במקרה של מחלוקת - מקום השיפוט יהיה, בעיר בעיר תל אביב בלבד.

בירורים

 1. לבירורים שונים ונוספים ניתן לפנות לנציגי השירות של האתר בטלפון: ______ או בלחצן "יצירת קשר",  או באמצעות דואר אלקטרוני שכתובתו info@yrgolan.co.il. (כל כתובת דוא"ל שתבחר)    

 

גלישה ניעמה!

צוות האתר

 

אנא המתן...

האם ברצונך לעבור לתשלום?

המשיכו לקנות
המשיכו לתשלום